Planlegge et bygg med ulike sikkerhetssoner.jpg

Når du skal prosjektere inn adgangskontrollsystem i et bygg, er det viktig å finne balansen mellom de ulike sikkerhetssonene og brukernes behov for å bevege seg fritt. Løsningen ligger i tett dialog med utbygger og leverandør av adgangssystemet.

Et praktisk utgangspunkt er å forstå de funksjonelle behovene i bygget du skal beskrive. Disse finner du hos entreprenøren, som har en spekk fra byggherre. Andre ganger er det lagt opp til å jobbe direkte i prosess med byggherre.

Ulike byggherrer har ganske så forskjellige behov og ønsker. Derfor er det viktig at dere sammen setter realistiske løsninger ut fra det kunden ønsker.

  • Et bygg hos Forsvaret kan ha områder som kun et fåtall personer skal ha adgang til.
  • Et oppdrag for Politiet kan by på alt fra arrest til åpne publikumsområder.
  • En databedrift med egne servere i lokalene har sine spesielle behov for å avgrense adgang.

Last ned sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer adgangssystem

Soneinndeling i et bygg

La oss se på de ulike gradene av åpenhet og skjerming du må ta hensyn til når du prosjekterer et bygg.

  • De minst skjermede områdene er fellesarealene i et bygg eller tilsvarende, innenfor en bedrifts arealer i et bygg. Her ønsker vi at folk skal kunne ferdes fritt, som til kopirom, i kantina og en del møterom.
  • Noen kontorer kan ha behov for skjerming på grunn av arbeidets art og dokumenter som oppbevares der. Her vil byggherre kreve at adgangen blir forbeholdt de som har behov for tilgang.
  • Så er det soner som må låses av og kun gis tilgang for personell med sikkerhetsklarering eller tilsvarende. For en databedrift vil det være serverparken som er ekstremt sårbar for virksomheten.

Det ovenstående er en skisse som viser behovet for å etablere et adgangssystem med ulike adgangssoner. I bygg med flere leietakere må du i tillegg sørge for at leverandøren av systemet etablerer et skille mellom virksomhetene.

Innhold om prosjektering av lås- og adgangssystemer er samlet på egen temaside.

Fleksibilitet

Planleggingen av sikkerheten og adgangssystemet bør begynne tidlig og ha rom for betydelig fleksibilitet. I planleggingsfasen er det ikke sikkert at leietakerne er avklart.

Derfor er det viktig med fleksible løsninger som kan endres underveis i takt med at de faktiske behovene blir kjent, uten at det medfører for store kostnader.

Her ser vi fort ulempen med mekanisk låssystem. Det er langt mer rigid enn et elektronisk adgangssystem. En låsplan tidlig i prosessen uten at brukerne er kjent og derfor ikke med i planleggingen, kan by på omfattende og kostnadskrevende endringer i etterkant.

Et elektronisk adgangssystem er enklere å korrigere etter hvert som brukerne kommer på banen.

Les også: Trenger jeg låssystem når jeg har adgangskontroll?

Ta med brukerne

Vi kan se på en ekstremitet for å illustrere behovet for å ta brukerne tidlig med:

Noen ganger er det fysiske ting som skal på plass som åpenbart ikke lar seg endre uten videre. En bedrift med fortrolige leveranser kan trenge et såkalt «strong room» med dokumenter, teknologi og produkter som ikke enhver skal ha adgang til.

Et slik rom må planlegges tidlig fordi det skal støpes etter gitte krav, og infrastrukturen til adgangssystemet anlegges samtidig. Det sier seg selv at det byr på utfordringer å flytte på dette i etterkant.

Hvem skal forvalte adgangssystemet?

Et annet og mer allment spørsmål du bør stille i prosjekteringen er hvem som skal forvalte adgangssystemet. Håndtering av adgangskort, med utstedelse av nye og annullering av tapte kort.

  • Hvem skal ta den biten? Er det folk på huset som får disse oppgavene, eller skal de leveres som en tjeneste av tredjepart eller leverandør av adgangssystemet?
  • Er det leietakere med spesielle sikkerhetsbehov og som derfor ikke vil tillate ekstern forvaltning?

Dette er forhold som påvirker både investerings- og driftskostnadene i det nye bygget.

Start tidlig

Poenget er at de mange spørsmålene om sikkerhetssoner er lettere å avklare hvis brukerne trekkes tidlig med. Det kan være praktiske og juridiske forhold, like mye som fysiske.

Hvis det er behov for å føre kabler i rør frem til de ulike dørene, er det praktisk å vite det før bygging - spesielt hvis det er betong i veggene. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er i ferd med å etablere seg, og slike planer må legges inn i BIM-modellen der den finnes - selv om fremdriftsdetaljer ikke er helt strømlinjeformet ennå.

I sum bør du starte tidlig med å prosjektere sikkerheten, enten det er lås- eller adgangssystem som skal benyttes. Hold en god dialog med både byggherre, brukere og leverandør av lås- og adgangssystem.

Gratis sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer lås- og adgangssystem Last ned nå